Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Bratislava – Angiologické pracovisko II. internej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice

Angiológia je odborom vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá skúmaním, diagnostikou, liečbou a prevenciou cievnych ochorení v celej jej šírke a komplexnosti. Ide o ochorenia postihujúce jednotlivé úseky alebo celý systém tepien, žíl, miazgových ciev a mikrocirkulácie. 

Screen Shot 2014-02-25 at 16.15.27

Cieľom odboru je znížiť vysokú chorobnosť a úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia, skrátiť pracovnú neschopnosť, zredukovať progresiu ochorení do štádia invalidizácie a zlepšiť kvalitu života pacientov.

Interdisciplinárna spolupráca

Angiológia používa špeciálne klinické vyšetrovacie a liečebné postupy ako neinvazívneho, tak invazívneho charakteru. V indikovaných prípadoch využíva interdisciplinárnu spoluprácu s:

 • cievnym chirurgom
 • rádiológom
 • kardiológom,
 • vnútorným lekárstvom
 • diabetológiou
 • dermatológiou
 • hematológiou
 • fyziatriou
 • podiatriou a ďalšími odbormi.

Postihnutie ciev

Neskoré orgánové komplikácie cukrovky (postihnutie očí, nervov, obličiek, ateroskleróza) vznikajú v dôsledku postihnutia malých aj veľkých ciev, zvýšenou hladinou cukru v krvi, ako aj ďalšími pridruženými faktormi, ako je vysoký krvný tlak či zvýšená hladina tukov v krvi. Postihnutie malých ciev – diabetická mikroangiopatia – sa prejavuje špecifickými zmenami drobných ciev, ktoré sa prejavujú predovšetkým v obličkách, očiach a nervoch. Postihnutie veľkých ciev – diabetická makroangiopatia – je v podstate urýchlený proces aterosklerózy veľkých ciev (kôrnatenie tepien). Aterosklerotické cievne zmeny vedú k zúženiu alebo úplnému uzáveru tepien. Vývoj aterosklerózy u diabetikov je asi štyrikrát rýchlejší ako u nediabetikov, zmeny sa začínajú prejavovať v nižšom veku a majú závažnejší priebeh ako u nediabetikov. Prevenciou, včasnou diagnostikou a liečbou dnes dokážeme vývoj orgánových komplikácií cukrovky oddialiť, alebo ich vzniku zabrániť.

Komplexná špecializovaná starostlivosť

Angiologické pracovisko II. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave poskytuje komplexnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s cievnymi ochoreniami (tepnového, žilového a miazgového systému) v ambulantnej, ako aj lôžkovej časti.

Diagnostika a liečba

V ambulantnej časti prebieha konziliárna a prevažne diagnostická činnosť vrátane ambulantnej infúznej a kompresívnej liečby, ošetrovania chronických rán, skleroterapie kŕčových žíl. V lôžkovej časti sa realizuje konzervatívna liečba: vazoaktívna infúzna liečba a v spolupráci s I. rádiologickou klinikou aj perkutánna endovaskulárna liečba.

Vyšetrujeme a liečime pacientov s:

 • periférnym tepnovým obliterujúcim ochorením (zúženie alebo uzáver končatinových tepien)
 • hlbokou žilovou trombózou povrchovou tromboalebo vari-
 • koflebitídou (povrchový zápal žíl)
 • chronickou žilovou nedostatočnosťou (kŕčovými žilami a po prekonanej hlbokej trombóze)
 • miazgovými (lymfatickými) opuchmi poruchami mikrocirkulácie vaskulitídami opuchmi končatín
 • kožnými defektmi predkolení
 • diabetickou nohou (v spolupráci s diabetológom, neurológom, chirurgom, ortopédom, podiatrom, dermatológom a medicinálnym pedikérom)

Pacienti s nestabilnými, závažnými alebo komplikovanými formami cievnych ochorení zostávajú trvale pod kontrolou angiológa.

Vedecká a pedagogická činnosť

Okrem liečebno-preventívnej činnosti na pracovisku prebieha aj vedecká a pedagogická činnosť, pregraduálna výučba poslucháčov lekárskej fakulty, postgraduálna výučba v odbore angiológia a diabetológia, ako aj vedecká výchova interných a externých doktorandov v odbore vnútorné choroby.

Angiologický deň

Angiologické pracovisko II. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave každoročne organizuje odborné vedecké podujatie – Angiologický deň, kde prezentuje svoje výsledky. Nastávajúci už IX. Angiologický deň II. internej kliniky LFUK a UNB plánovaný na 25. januára 2012 bude zameraný na problematiku diabetickej nohy.

Pracovný tím

Na Angiologickom pracovisku II. internej kliniky LFUK a UNB pôsobia štyria lekári:

 • doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., vedúci,
 • prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. – predsedkyňa Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS,
 • MUDr. Ewald Ambrózy, PhD. – vedecký sekretár Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS,
 • MUDr. Ivar Vacula, PhD.

Kontakt

MUDr. Ewald Ambrózy,PhD.

II. interná klinika LFUK a UNB

prednosta:

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13 813 69 Bratislava

Zdroj: časopis Diabetik 11-12/2011