Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Bratislava – Detské diabetologické centrum Slovenskej republiky

Detské diabetologické centrum Slovenskej republiky (DDC SR) je samostatným oddelením I. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Screen Shot 2014-02-25 at 15.18.44

DDC SR je pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého prvopočiatky siahajú do polovice 60. rokov minulého storočia, keď sa na I. detskej klinike nanÚprkovej ulici 3 v Bratislave začali viac sústreďovať deti s diagnózou cukrovka. Bolo ich relatívne málo v porovnaní s dnešnými počtami, ale vtedajšia situácia dala možnosť pre vznik prvej špecializovanej ambulancie, ktorú viedli dvaja mladí lekári Dr. Šintaj a Dr. Birčák. Skutočný rozmach detskej diabetológie ako samostatného medicínskeho odboru však priniesol až príchod MUDr. Dagmar Michalkovej. Svojím entuziazmom a neúnavnou aktivitou reálne uviedla detskú diabetológiu medzi plnohodnotné medicínske odbory. Najvyšším ocenením jej práce zo strany Ministerstva zdravotníctva vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky bolo vyhlásenie úseku diabetológie na I. DK DFNsP za centrálne celoslovenské pracovisko s pomenovaním Detské diabetologické centrum Slovenskej republiky (DDC SR). Stalo sa tak 6. júna 1985. Od tohto dátumu je DDC SR aj metodickým centrom s celoslovenskou pôsobnosťou.

Pracovný tím

Od roku 2006 je DDC SR samostatným oddelením I. detskej kliniky DFNsP, ktorej prednostkou je Doc. MUDr. Oľga Červeňová, PhD. Jej zástupcom a primárom DDC SR je MUDr. Ľubomír Barák, CSc. V diabetologickom tíme pracuje zástupkyňa primára MUDr. Emília Jančová a dve mladšie kolegyne v príprave

na atestáciu, MUDr. Kristína Podoláková a najnovšia členka kolektívu MUDr. Gabriela Trgová. Celý tím pozostáva aj z klinického psychológa Mgr. Mareka Hrabovského, edukačnej sestry Mgr. Evy Szabóovej, ambulantných sestier Aleny Bagiovej, Ivany Hloškovej a Kvetoslavy Škubovej, asistentky výživy Márie Boďovej. Využívame aj možnosť úzkej spolupráce so sociálnou sestrou DFNsP.

Lôžkové oddelenie má k dispozícii 11 vyčlenených postelí pre DDC SR. O hospitalizované deti sa na oddelení stará 8 sestier, 2 asistenti a 1 sanitárka. Vedúca sestra oddelenia, Mgr. Beáta Nagyová, pracuje súčasne pre DDC SR aj pre interné oddelenie I. DK DFNsP.

Ambulantný trakt pozostáva z dvoch ambulantných miestností pre lekára, jednej sesterskej a jednej miestnosti asistentky výživy. Súčasťou ambulantnej časti je aj edukačná miestnosť, ktorá je však momentálne nevhodne dislokovaná na 3. poschodí, a tiež skladový priestor.

Stovky pacientov

V rámci liečebno-preventívnej starostlivosti máme evidovaných a liečených cca 650 detí s diabetom z územia celého Slovenska, ale najmä z oblasti bývalého západoslovenského regiónu. V prevažnej väčšine ide o DM 1. typu, ale máme už

niekoľko desiatok detí s monogénovými diabetmi, najmä MODY, zopár detí s DM 2. typu a taktiež zopár s iným špecifickým typom diabetu. Liečime aj deti s poruchou glukózovej tolerancie, s hypoglykémiami nejasnej etiológie, renálnou glykozúriou. V súčasnosti máme celkovo evidovaných takmer 750 detských pacientov.

Komplexná starostlivosť

Obrovskou výhodou DDC SR je jeho prepojenosť na všetky detské medicínske odbory. V budove Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou sa pacientovi poskytuje vskutku komplexná starostlivosť a na najvyššej úrovni, napríklad na Detskej očnej klinike DFNsP sa primárka MUDr. Tomčíková špecializuje na vyšetrovanie a liečbu detí s diabetom, rovnako tak na Detskej neurologickej klinike MUDr. Humpolcová. Každý pacient je podrobne vyšetrený aj kolegyňami z Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia DFNsP a v prípade hospitalizácie v telocvični niekoľkokrát denne cvičí pod vedením skúseného fyzioterapeuta. V prípade potreby operačného zákroku je pacient prijímaný zväčša na naše pracovisko, kde ho pripravíme na operačný výkon, ktorý sa potom uskutoční na chirurgickej, ortopedickej, urologickej, ORL, či očnej klinike a po zákroku sa dieťa s diabetom v čo najkratšom čase vracia k nám. Takto je dieťa s diabetom v takmer stálom kontakte s odborníkom.

Vynikajúca je aj spolupráca s Detskou klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny DFNsP, s ktorou máme dohodnuté a realizované postupy v prípade príjmu dieťaťa s diabetom v stave ohrozujúcom život. Nadštandardné je prepojenie na Oddelenie laboratórnej medicíny DFNsP, kde najmä úsek klinickej biochémie poskytuje všetky bežné, ale aj mnohé raritné vyšetrenia, čím poskytujeme našim pacientom všetky potrebné vyšetrenia.

DDC SR spolupracuje aj s odbornými pracoviskami mimo DFNsP. Úzke prepojenie má na Ústav experimentálnej endokrinológie SAV pri diagnostikovaní monogénových diabetov, na Ústav virológie Slovenskej zdravotníckej univezity. Už tradičná je aj spolupráca s Centrom I. gynekologicko-pôrodníckejklinikyLFUKaUNB Bratislava pri sledovaní dievčat a žien s diabetom vo fáze predkoncepčnej, ale aj počas gravidity a pôrodu. Sľubne sa rozvíja aj spolupráca s Národným centrom telemedicíny Fakulty informatiky a informačných technológií STU Bratislava pri zavádzaní nových technologických možností pri liečbe diabetu v komunikácii lekár (pracovisko) a pacient.

Súčasť medzinárodných projektov

DDC SR bolo a je zapojené do viacerých medzinárodných projektov – DIACOMP, ktorý sledoval výskyt chronických komplikácií u detí, ENDIT, ktorý sledoval vplyv nikotínamidu na oddialenie, resp. zamedzenie vzniku diabetu u rizikových jedincov, epidemiologické štúdie EURODIAB ACE, DIAMOND a IDA a v súčasnosti do celoeurópskej štúdie SWEET, ktorá sleduje možnosti skvalitňovania liečby diabetu zavádzaním nových liečebných postupov.

Školiace pracovisko

DDC SR je aj školiacim pracoviskom pre prípravu pred špecializačnou atestáciou z detskej endokrinológie a diabetológie, pred atestáciou z diabetológie, porúch metabolizmu a výživy pre dospelých, ako aj výučbovou bázou pre prípravu špecializovaných detských diabetologických sestier. Mimoriadne úspešne sa v rámci DDC SR realizuje komplexná edukácia detí a ich rodičov pri vzniku diabetu a reedukácia v priebehu sledovania.

DDC SR patrí medzi renomované medicínske pracoviská medzinárodného významu. Je navrhnuté ako WHO colaborating center.

Kontakt

Detské diabetologické centrum Slovenskej republiky (DDC SR) pri I. detskej klinike Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a LF UK v Bratislave
Limbová 1
833 40 Bratislava

Primár MUDr. Ľubomír Barák, CSc. 

Zdroj: časopis Diabetik 3-4/2012