Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Bratislava – Diabetologická a metabolická ambulancia MUDr. Jaroslava Fábryho

Diabetologická a metabolická ambulancia MUDr. Jaroslava Fábryho poskytuje komplexnú starostlivosť v oblasti diagnostiky a manažmentu liečby pacientov s diabetom mellitus 1. a 2. typu. Takmer dve desaťročia sa pracovníci ambulancie zameriavajú na edukáciu pacientov. Samozrejmosťou je priebežné vzdelávanie všetkých členov zdravotníckeho tímu ambulancie, profesionálny, kvalifikovaný, zodpovedný prístup a tímová práca. 

Screen Shot 2014-02-25 at 15.43.30

Liečebná činnosť

Pacienti s diabetom 1. a 2. typu nájdu u nás pod jednou strechou komplexnú ambulantnú i edukačnú činnosť so skupinovým i individuálnym poradenstvom. V súčasnosti sa intenzívne zameriavame aj na diagnostiku a liečbu hyperlipidémií.

 • Našim pacientom priebežne sledujeme hladiny glykémie a v prípade potreby operatívne aktualizujeme liečbu tak, aby sme dosiahli čo najlepšiu metabolickú kompenzáciu.
 • Sledujeme hladinu glykovaného hemoglobínu pacientov.
 • Každému diabetikovi robíme orálny glukózový tolerančný test (oGTT) priamo v priestoroch ambulancie.
 • Sme ambulantným centrom pre liečbu inzulínovými pumpami. Pacientov s indikáciou na inzulínovú pumpu máme v evidencii pomerne veľa, s touto skupinou pracuje certifikovaná asistentka.
 • Pri vyšetrovní a kontrole sa zameriavame na diabetickú neuropatiu, ktorú sa snažíme podchytiť čo najskôr a následne pacientov liečime dostupnou liečbou.
 • Pacientom s diabetickou polyneuropatiou podávame v priestoroch ambulancie infúzie.
 • Osobitnú skupinu tvoria pacientky s gestačným diabetom. S rešpektom na citlivé obdobie tehotenstva tieto pacientky objednávame oddelene od ostatnej klientely, aby sme ich chránili od sezónnych ochorení.
 • V rámci prevencie diabetickej nohy kladieme dôraz na kontrolu chodidiel našich pacientov.

Časový plán

Pacientom sa venujeme denne vo vopred daných časových intervaloch tak, aby nevznikali prestoje a dlhé čakania. Od začiatku činnosti ambulancie praktizujeme systém časeniek bez poplatku, takže príchod pacientov je regulovaný, aby sme každému venovali dostatočný čas a aby v čakárni nečakali celé hodiny. Ambulancia disponuje niekoľkými miestnosťami so samostatnými vstupmi, preto môžeme vykonávať odbery, ordinovať i edukovať súčasne.

Ordináciu vedieme podľa nastavenia liečby jednotlivých pacientov:

 • v dopoludňajších hodinách sa venujeme pacientom s diabetom, ktorí sú liečení diétou a perorálnymi antidiabetikami,
 • v popoludňajších hodinách pracujeme s pacientmi, ktorí sú nastavení na liečbu inzulínom. Sledujeme ich glykemické profily, porovnávame ich s našimi meraniami a s laboratórnymi vyšetreniami, výsledky počas kontroly vyhodnocujeme a hľadáme riešenia režimových chýb.

Personálne obsadenie

Odborný zdravotnícky tím diabetologickej a metabolickej ambulancie tvoria:

 • 1 lekár – diabetológ
 • 1 asistentka klinickej výživy a certifikovaná edukátorka s vysokoškolským vzdelaním
 • 1 diabetologická sestra s vysokoškolských vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo
 • 1 zdravotná sestra s absolvovaným nadstavbovým štúdiom v odbore diabetologická sestra

Spolupráca s odborníkmi

Naša ambulancia spolupracuje s odborníkmi z neďalekej Polikliniky v mestskej časti Ružinov. Pacientov odosielame na jednotlivé špecializované vyšetrenia v určitých časových obdobiach tak, aby boli pravidelne kontrolovaní. V prípade ťažkostí prispôsobujeme návštevu špecializovaných ambulancií zdravotnému stavu pacienta.

Spolupracujeme s nasledovnými ambulanciami:

 • chirurgická
 • neurologická
 • oftalmologická
 • angiologická (cievna) ambulancia

Technické vybavenie

Okrem štandardného ambulantného vybavenia disponuje naša ambulancia vlastným EKG prístrojom a dopplerovským zariadením, aby sme mali pod kontrolou cievny systém pacientov.

Edukačná a publikačná činnosť

Od začiatku činnosti ambulancie ako súkromného zariadenia (od r. 1995) kladieme v starostlivosti o pacienta dôraz na edukáciu.

Skupinové vzdelávanie

Od utorka do piatka sa každý týždeň skupine pacientov venuje asistentka klinickej výživy a certifikovaná edukátorka. Využíva pri tom všetky dostupné technické zariadenia vrátane zobrazovacej techniky, ktorými je samostatná edukačná miestnosť vybavená.

Individuálne vzdelávanie

Poradenstvo pre mladých diabetikov 1. typu poskytujeme individuálnou formou. Na rozdiel od skupinovej formy v prípade ostatných pacientov nám v tejto skupine priniesol výrazný efekt individuálny prístup.

 • Zameriavame sa na publikačnú činnosť smerom k pacientom s diabetom.
 • Pravidelne vyvíjame prednáškovú činnosť na podujatiach pre diabetikov.
 • Tému diabetu približujeme širokej verejnosti v tlači, ako aj v tematických reláciách v televízii a rozhlase. Tím našej ambulancie je zainteresovaný a celoročne zapojený do všetkých fáz klinických štúdií.
 • Organizujeme rekondičné pobyty so zameraním na pohybovú aktivitu a navodenie správneho životného štýlu pre obéznych pacientov.
 • Sme súčasťou špeciálneho programu v spolupráci s Lekárskou fakultou UK v Plzni.

Kontakt

MUDr. Jaroslav Fábry
Diabetologická a metabolická ambulancia

Drieňová ulica 38
820 03 Bratislava
Tel.: 02/43 42 86 78

Zdroj: casopis Diabetik 7-8/2011