Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Ľubochňa – Diabetologické oddelenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu

Diabetická noha je jednou z najobávanejších, ale žiaľ aj najrozšírenejších komplikácií, ktoré pacientov s diabetom postihujú. Hlavné riziko diabetickej nohy predstavuje diabetická neuropatia, pri ktorej dochádza k narušeniu tkanív na nohách, nedokrveniu a oslabeniu citlivosti nôh. Prostredníctvom tejto rubriky máte možnosť zoznámiť sa s pracoviskami, kde sa diagnostike a liečbe neuropatie venujú špičkoví odborníci. 

Screen Shot 2014-02-25 at 15.08.47

Diabetologické oddelenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu (NEDÚ) v Ľubochni poskytuje odbornú starostlivosť pacientom s diabetom z celého Slovenska. Pracovisko má ambulantnú a lôžkovú časť s kapacitou 100 lôžok. Izby sú zariadené 2 až 3 lôžkami. Dvojice izieb tvoria bunku s vlastnou kúpeľňou, toaletou a úložným priestorom, dve izby sú bezbariérové. Pre akútne prípady a pacientov, ktorých stav vyžaduje nepretržité sledovanie a starostlivosť, je pripravená jednotka intenzívnej starostlivosti. Na menšie zákroky pri ošetrovaní defektov na nohách slúži preväzovňa, pre vzdelávanie pacientov sa využíva edukačná miestnosť.

Ambulantná časť

slúži najmä na špeciálne konziliárne vyšetrenia a vyšetrenia priebežne sledovaných (dispenzarizovaných) pacientov. Zariadenie v Ľubochni poskytuje konziliárnu, teda poradnú činnosť v oblasti:

 • špeciálnej diagnostiky a liečby diabetickej nohy
 • špeciálnej diagnostiky diabetickej polyneuropatie
 • diferenciálnej diagnostiky
 • posúdenia rizika cukrovky u detí a príbuzných diabetika
 • pridružených endokrinných ochorení, najčastejšie ide o ochorenia štítnej žľazy

Dispenzár, teda pravidelné aktívne sledovanie a starostlivosť sú určené:

 • pacientom s diabetickou nohou s vysokým rizikom
 • pacientom liečeným pomocou inzulínovej pumpy
 • tehotným diabetičkám
 • pacientom s rýchlou progresiou komplikácií diabetu
 • novozisteným pacientom s diabetom mellitus 1. typu

Pre lôžkovú aj ambulantnú časť slúži niekoľko špecializovaných ambulancií:

 • neurologická
 • cievna
 • kardiologická
 • chirurgická
 • očná
 • psychologická

Diabetologické oddelenie NEDÚ v Ľubochni spolupracuje so špecialistami z oddelenia chirurgie, 1. internej kliniky neurológie či gynekológie Univerzitnej nemocnice v Martine a s viacerými oddeleniami Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku (najmä oftalmológia a gastroenterológia).

Súčasťou pracoviska v Ľubochni je aj oddelenie výživy s dokonale prepracovaným diétnym systémom a špecializované laboratórium, ktoré využíva najmodernejšie vyšetrovacie metódy. Fyzickej aktivite pacientov slúži priľahlý park, posilňovňa a tenisové kurty.

Najčastejšie dôvody hospitalizácie

 • komplikácie vyžadujúce intenzívnu liečbu, najčastejšie diabetická noha s otvorenými defektmi
 • bolestivá neuropatia
 • akútne komplikácie, napr. diabetická ketoacidóza
 • diabetes počas gravidity s potrebou aplikácie inzulínu
 • novozistený diabetes mellitus 1. typu dlhodobo neuspokojivá glykemická kontrola, ktorú sa nedarí upraviť ambulantne a ktorá si vyžaduje dôsledný
 • monitoring, odhalenie príčiny a následne umožní modifikáciu liečby
 • problémy so zladením liečby diabetu a zamestnania
 • náhle prepuknutie alebo rýchla progresia diabetických komplikácií
 • opakované hypoglykémie nejasného pôvodu
 • predoperačná príprava a iné
 • indikácia nastavenia a samotné nastavenie na liečbu pomocou inzulínovej pumpy
 • účasť na edukačnom kurze

Kto rozhoduje o hospitalizácii?

Žiadosť, resp. odporučenie na hospitalizáciu alebo ambulantné vyšetrenie v Ľu

bochni podáva vždy ošetrujúci ambulantný diabetológ. Špecializované pracovisko zabezpečuje tie zložky starostlivosti, o ktoré ambulantný diabetológ požiada, pretože ich sám nemôže zabezpečiť ambulantne. Nejde tu o preberanie pacientov, ambulantný diabetológ zostáva naďalej hlavným článkom starostlivosti o diabetika.

Je dôležité, aby si pacient so sebou priniesol kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

Žiadostí je viac, ako môže diabetologické oddelenie NEDÚ v Ľubochni uspokojiť, prednosť majú akútne stavy, napr. tehotné diabetičky, pacienti s komplikáciami, najčastejšie s diabetickou nohou, pacienti s hormonálnymi poruchami, s chronickými zápalmi, s ťažkými inzulínovými rezistenciami, pooperačné stavy.

Hospitalizácia v sebe zahŕňa

 • vstupný rozhovor (základná anamnéza), počas ktorého zaznejú potrebné informácie o ochorení, doterajšej liečbe, o stave komplikácií a aktuálnom zdravotnom probléme, ktorý si vyžiadal hospitalizáciu
 • klinické interné vyšetrenie pacienta s dôrazom na kardiovaskulárny systém
 • vyšetrenie dolných končatín
 • orientačné neurologické vyšetrenie

Lekár následne navrhne diagnosticko-terapeutický program vrátane laboratórnych a pomocných vyšetrení. Samozrejmosťou je spolupráca s diétnou a edukačnou sestrou.

Dĺžka hospitalizácie je priemerne 10 dní, vždy sa však prispôsobuje stavu pacienta a komplikovanosti jeho prípadu. Niektorí pacienti strávia v zariadení 4 dni, sú však aj jednotlivci, ktorých stav si vyžaduje dlhodobú hospitalizáciu.

Špecifiká práce

 • optimalizácia základnej liečby cukrovky vrátane úpravy tukov v krvi, krvného tlaku a hmotnosti
 • aktívne pátranie po rizikových faktoroch a štádiách makrovaskulárnych (kardiovaskulárnych) a mikrovaskulárnych komplikácií (postihnutia oka, obličiek, nervového systému) s cieľom zabezpečiť včasnú a adekvátnu liečbu NEDÚ je okrem iného súčasťou pracoviska pre atestačnú prípravu lekárov v diabetológii. Podieľa sa na výučbe študentov lekárskej fakulty v Martine a na viacerých medzinárodných výskumných štúdiách.

Kontaktné údaje

spojovateľka

044/4306 111

lôžkový príjem

044/4306 202

ambulantný príjem

044/4306 251 (239)

ambulantný príjem – detské oddelenie

044/4306 221

www.nedu.sk

Zdroj: časopis Diabetik 3-4/2011