Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Martin – I. interná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine

I. interná klinika nadväzuje na činnosť interného oddelenia, vytvoreného v roku 1921 v bývalej Župnej nemocnici. Dňa 29. 8. 1962 bolo na internom oddelení v Martine zriadené detašované výučbové klinické pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dňa 1. 10. 1967 vznikla Interná klinika Fakultnej nemocnice v Martine, ktorá po osamostatnení II. internej kliniky v roku 1977 bola premenovaná na I. internú kliniku.

Screen Shot 2014-02-25 at 15.53.23

Pracovisko sa nachádza priamo v areáli Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) na Kollárovej ulici č. 2 – pavilón číslo 7. Klinika pozostáva z hlavnej budovy, v ktorej je lôžková časť, a z prístavby, v ktorej sú sústredené ambulancie, vedenie kliniky, izby pre lekárov, sestry a ďalší zdravotnícky personál.

Štruktúra pracoviska

I. interná klinika je rozdelená na lôžkovú a ambulantnú časť. Lôžkové interné oddelenie má celkový počet lôžok 110. Klinika je funkčne rozdelená a profilovaná na tri samostatné časti:

  1. Kardiologická časť a úsek invazívnej a intervenčnej kardiológie Súčasťou je kardiologické oddelenie a koronárna jednotka. Oddelenie invazívnej a intervenčnej kardiológie zabezpečuje koronarografické vyšetrenie a invazívne kardiologické terapeutické zákroky hlavne pre spádovú oblasť severnej časti stredného Slovenska, ako aj pre celú Slovenskú republiku. V priestoroch tzv. Grossmanovho domu je vysunuté samostatné röntgenové a kardiostimulačné centrum.
  2. Nefrologická časť spolu s hemodialyzačným oddelením a všeobecná časť
  3. Hemodialyzačné pracovisko je vybavené modernými dialyzačnými prístrojmi s možnosťou používania pomalých eliminačných metód (kontinuálna veno-venózna hemofiltrácia a hemodialýza) a plazmaferézu. Úzko spolupracuje s transplantačným oddelením, zriadeným na Klinike transplantačnej a cievnej chirurgie.
  4. Metabolická a všeobecná časť Jej súčasťou je metabolická jednotka s jednotkou intermediárnej starostlivosti. V rámci všeobecnej časti sa zriadili dve nadštandardné izby s osobitným sociálnym zariadením.

Ambulantná zložka zahŕňa všeobecnú internú ambulanciu spojenú s Oddelením pohotovostného príjmu, kardiologickú ambulanciu s funkčnou diagnostikou, ambulanciu pre poruchy rytmu a kardiostimulačnú liečbu, diabetologickú ambulanciu, endokrinologickú ambulanciu, nefrologickú ambulanciu a geriatrickú ambulanciu.

Personálne obsadenie

Prednostom kliniky je prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, ktorý má 3 zástupcov pre liečebno-preventívnu činnosť a 2 zástupcov pre pedagogickú činnosť, vedeckú činnosť a špecializačné štúdium. Celkovo t. č. na klinike pracuje 151 zamestnancov, z toho je 43 lekárov, vrátane 2 profesorov a 4 docentov, 4 interní doktorandi, 74 sestier, 4 zdravotnícki asistenti, 22 sanitárov, 2 rádiologickí asistenti a 2 administratívne pracovníčky. Na klinike pôsobia 6 lekári so špecializáciou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, z toho 2 profesori.

Zameranie pracoviska

Pracovisko je liečebno-preventívne zamerané na celú problematiku vnútorných chorôb s profiláciou na diabetológiu, poruchy metabolizmu a výživy, kardiológiu a nefrológiu. Hlavnou profiláciou I. internej kliniky je diabetológia, pričom klinika patrí medzi popredné pracoviská v rámci Slovenska, ktoré sa venujú problematike cukrovky v celej komplexnosti.

Na klinike je zriadené Centrum pre nastavenie na inzulínové pumpy s celoslovenskou pôsobnosťou. Centrum sa zameriava na liečbu indikovaných prípadov diabetes mellitus, vyžadujúcich aplikáciu špeciálneho inzulínového režimu pomocou inzulínovej pumpy. Do činnosti centra patrí i nastavovanie na CGMS (kontinuálny glukózový monitorovací systém).

Na klinike je zriadená diabetologická ambulancia. Diabetických pacientov je v indikovaných prípadoch možné hospitalizovať na lôžkovom oddelení, resp. priamo na metabolickej jednotke v prípade akútnych komplikácií. Klinika je vybavená na riešenie vybraných problémov chronických komplikácií cukrovky, pričom výhodou je sústredenie všetkých potrebných vyšetrovacích metód v rámci Univerzitnej nemocnice v Martine. Súčasťou kliniky je Edukačné centrum pre diabetikov.

Vzdelávanie a výskum

I. interná klinika je výučbovou bázou Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, kde sa vyučuje pred-

met vnútorné choroby pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku, ako aj nelekárskych zdravotníckych študijných programov, a realizuje doktorandský študijný program Vnútorné choroby na získanie titulu PhD.

I. interná klinika je výučbovou bázou pre špecializačné programy vnútorné lekárstvo a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Špecializačné skúšky v tomto odbore sa vykonávajú od roku 2002 po zriadení subkatedry diabetológie SZU. Ako súčasť Jesseniovej lekárskej fakulty klinika v roku 2006 získala akreditáciu na vykonávanie špecializácií v odboroch vnútorné lekárstvo a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy podľa nových kritérií Európskej únie. Pracovisko sa venovalo aj problematike výchovy sestier v oblasti diabetológie.

Prioritou výskumu kliniky je diabetológia. Klinika sa vedecky zameriava predovšetkým na oblasť špeciálnych genetických a imunologických vyšetrení pri cukrovke 1. typu, akútnych komplikácií cukrovky, najmä hypoglykémie a jej vplyvu na srdcovo-cievny a centrálny nervový systém, ďalej na oblasti postihnutia srdca, ciev a obličiek pri cukrovke, problematiku metabolického syndrómu vrátane porúch kostného metabolizmu a skríning cukrovky a metabolického syndrómu na Slovensku.

Pracovisko je úspešné v získavaní medzinárodných a celoštátnych vedeckých grantov a zúčastňovalo sa na realizácii Národného diabetologického programu, v rámci ktorého bolo koordinačným centrom celoslovenského skríningového projektu Prevalencia diabetes mellitus a metabolického syndrómu na Slovensku. Nadviazala sa bilaterálna medzinárodná spolupráca s diabetologickým oddelením Kráľovskej edinburskej nemocnice (Department of Diabetes, Royal Infirmary of Edinburgh) v Škótsku v oblasti výskumu hypoglykémie.

I. interná klinika pravidelne organizuje kongresy s medzinárodnou účasťou, napr. Diabetologické dni. V spolupráci s Lekárskou fakultou v Olomouci organizuje Dni mladých internistov vrátane diabetologickej sekcie, kde sa vyhodnocujú najlepšie práce mladých vedeckých pracovníkov z územia bývalej Československej republiky.

Zdroj: časopis Diabetik 7-8/2012