Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Bratislava – II. Interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave

II. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave zabezpečuje špecializovanú liečebno-preventívnu, vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy.

Screen Shot 2014-02-25 at 15.05.22

Ambulantná časť

Diabetologická ambulancia pracuje od roku 1991 nepretržite, dispenzarizuje pacientov s diabetom mellitus, poruchami lipidového metabolizmu a niektorými inými metabolickými ochoreniami. Zahŕňa všetkých pacientov s diabetes mellitus, teda aj novozistených diabetikov, aj pacientov, ktorí majú komplikovaný priebeh ochorenia, často s mnohými pridruženými ochoreniami, resp. s rozvinutými chronickými komplikáciami diabetu.

V ambulancii sa realizuje aj starostlivosť o gestačný diabetes a vyšetrujú sa pacientky s polycystickými ováriami. Ambulancia poskytuje aj vyššie konziliárne služby pre diabetológov v Bratislave a blízkom okolí v otázke nastavenia na liečbu pomocou inzulínovej pumpy v rámci Centra pre inzulínové pumpy. Ide o jedno z prvých centier na Slovensku, v ktorom sa hodnotí aj metabolické nastavenie diabetika pomocou kontinuálneho subkutánneho monitorovania tkanivovej glukózy.

Ambulancia vykonáva aj odborné konziliárne služby pre pacientov hospitalizovaných v areáli Nemocnice Staré Mesto. Prebieha tu cielená individuálna edukácia ambulantných aj hospitalizovaných pacientov a ich príbuzných, zameraná na všetky problémy s cukrovkou. Diabetologická ambulancia sa ako jedno z mála pracovísk na Slovensku dlhodobo špecializuje aj na diagnostiku autonómnej neuropatie.

Od roku 1995 pracuje v rámci diabetologickej ambulancie aj Ambulancia pre diabetickú nohu. Vykonávajú sa tu skríningové vyšetrenia nôh rizi-

kových pacientov z Bratislavy aj blízkeho okolia, liečia sa akútne vzniknuté otvorené rany na nohách, ktoré nevyžadujú chirurgickú intervenciu, a dispenzarizujú sa pacienti po zahojených ulceráciách na nohách, resp. po amputáciách končatín. Personálne obsadenie ambulancie tvoria doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Lujza Štrbová, PhD., zdravotná sestra Eva Niznerová.

Komplexná starostlivosť

Komplexná starostlivosť o diabetikov je zabezpečená pomocou úzkej spolupráce s ostatnými ambulanciami kliniky, najmä s

  • angiologickou (cievnou) ambulanciou (súčinnosť diagnostiky a liečby diabetickej nohy s prevažne cievnym postihnutím),
  • nefrologickou ambulanciou (starostlivosť o pacientov s postihnutím obličiek),
  • kardiologickou ambulanciou (starostlivosť o pacientov s vážnym ochorením srdca, diagnostika koronárnej choroby diabetikov),
  • hypertenziologickou ambulanciou (starostlivosť o pacientov s ťažko zvládnuteľnými vysokými hodnotami krvného tlaku),
  • gastroenterologickou ambulanciou (rieši problémy tráviaceho systému diabetikov),
  • reumatologickou ambulanciou (rieši reumatologické problémy diabetikov),
  • endokrinologickou ambulanciou (rieši iné endokrinologické ochorenia diabetikov, najčastejšie ochorenia štítnej žľazy).

V prípade komplikovaného priebehu diabetickej neuropatie spolupracujeme s I. Neurologickou klinikou LFUK a UNB, v prípade potreby chirurgického riešenia diabetickej nohy spolupracujeme s I. Chirurgickou klinikou LFUK a UNB, v prípade kožných ochorení spolupracujeme s Dermatovenerologickou klinikou LFUK a UNB a očné pozadie našich diabetikov vyšetruje oftalmologická ambulancia Nemocnice Staré Mesto.

Diagnostika problematiky diabetickej nohy sa opiera o I. Rádiologickú kliniku LFUK a UNB, pomocou duplexnej ultrasonografie, artériografie a v prípade nutnosti je zabezpečená aj liečba PTA. V diagnostike infekčných komplikácií na nohách využívame aj pracovisko Nukleárnej medicíny pri I. Internej klinike LFUK a UNB.

Lôžková časť

Klinika, ktorá má viac ako 50-ročnú tradíciu, má v súčasnosti 42 lôžok, na ktorých hospitalizujeme veľmi často aj pacientov s diabetom mellitus. Ide o pacientov s novozisteným ochorením diabetes mellitus; diabetikov veľmi zle metabolicky kompenzovaných, vyžadujúcich úpravu liečby; diabetikov nastavovaných na inzulínovú pumpu; pacientov s akútnymi aj chronickými komplikáciami ochorenia. Najčastejšie sú hospitalizovaní pacienti s hnisavými ranami na nohách, najmä v dôsledku diabetickej polyneuropatie a ochorenia veľkých tepien, vyžadujúci v infúziách

podávanú antibiotickú liečbu, ďalej pacienti s kritickou ischémiou dolných končatín, vyžadujúci vazoaktívnu liečbu, ktorí majú často aj otvorené rany na končatinách. V tomto prípade je nutná lokálna liečba a popri tom prebieha aj diagnosticko-terapeutický proces vedúci k riešeniu celkového klinického stavu.

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumná činnosť v oblasti diabetológie sa zameriava na chronické komplikácie diabetu, najmä súvisiace s autonómnou neuropatiou. Vyškolených bolo 5 lekárov-doktorandov s témami refluxnej choroby pažeráka diabeti-

Garant projektu: Wörwag Pharma GmbH & CO.KG

kov, arytmogénnym rizikom u diabetikov, mikroalbuminúriou ako markerom endotelovej dysfunkcie a poškodenia obličiek, analýza pacientov s diabetickou nohou. V súčasnosti prebiehajú výskumné projekty v oblasti ortostatickej hypotenzie diabetikov, vplyvu akútnej metabolickej situácie na výskyt porúch srdcového rytmu diabetikov, vplyvu obezity na diabetické poškodenie obličiek v rámci doktorandského štúdia. Členovia tímu diabetologickej ambulancie majú dlhoročné skúsenosti vo vykonávaní medzinárodných klinických skúšaní liekov a kontrolovaných štúdií.

Pedagogická činnosť

Zástupca prednostu kliniky, doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., je vedúcim Katedry diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá získala akreditáciu pre špecializované štúdium v odbore a pripravuje lekárov-diabetológov na vykonávanie praxe. Pracovníci katedry sú erudovaní klinickí, pedagogickí a vedeckí pracovníci a majú bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť.

Prednosta

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Zástupca prednostu

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.

Vedúca sestra

Mgr. Margita Fülleová

Činnosť oblasti diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy na II. Internej klinike LFUK a UNB ko-

Ordinuje

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., ktorý je zároveň aj krajským odborníkom pre diabetológiu, poruchy metabolizmu a výživy pre Bratislavský kraj.

Kontakt

UNB, Nemocnica Staré Mesto,
II. Interná klinika,
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
E-mail: boris.krahulec@sm.unb.sk
Tel.: 02/57 29 01 42

Zdroj: časopis Diabetik 1-2/2012