Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Košice – IV. interná klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura

IV. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach zabezpečuje špecializovanú liečebno-preventívnu, vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy. 

Screen Shot 2014-02-25 at 15.32.30

Špecializovaná liečebno-preventívna činnosť

Pacientom s diabetom poskytujeme komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť, úzko spolupracujeme s ambulantnými diabetológmi, ako aj inými špecialistami a s mnohými profesijnými i neprofesijnými spoločenskými organizáciami (Slovenská diabetologická spoločnosť, Česká diabetologická spoločnosť, Zväz diabetikov Slovenska).

Cievne a orgánové komplikácie diabetu sú konečným dôsledkom dlhotrvajúcej alebo zle liečenej cukrovky 1. alebo 2. typu a zásadne ovplyvňujú zdravotný stav diabetikov.

Naším cieľom je prevencia a včasná liečba chronického postihnutia obličiek (diabetickej nefropatie), očí (diabetickej retinopatie) a nervov (diabetickej neuropatie), ako aj postihnutia veľkých tepien aterosklerózou (ischemickej choroby srdca, cievnej mozgovej príhody a aterosklerotického postihnutia tepien dolných končatín).

Výsledky rozsiahlych klinických štúdií jasne dokazujú, že rozvoju cievnych a orgánových komplikácií cukrovky sa dá predísť alebo adekvátnou liečbou docieliť ich zastavenie či spomalenie progresie.

Individualizovaný prístup

Liečba komplikácií diabetu vyžaduje individualizovaný prístup k pacientom s častou kontrolou laboratórnych parametrov charakterizujúcich postup uvedených komplikácií. Volíme pritom liečivá s dokázaným ochranným účinkom na kardiovaskulárny systém a obličky.

Dietologické poradenstvo

Neoddeliteľnou súčasťou našej starostlivosti je dietologické poradenstvo, ktoré spolu s režimovými opatreniami napomáha dosiahnutiu čo najlepšej metabolickej kompenzácie cukrovky.

Výskum v oblasti syndrómu diabetickej nohy sa sústreďuje predovšetkým na aktuálne diagnostické a terapeutické aspekty tejto komplikácie cukrovky.

Našim pacientom ponúkame

 • dôkladné zhodnotenie anamnestických ťažkostí, ktoré zahŕňajú pokojové nepríjemné pocity (mravčenie, brnenie) až bolesti (rôzneho charakteru) na predkoleniach a nohách, ktoré sa zväčša pri chôdzi zmierňujú a sú časté najmä v noci
 • objektívne vyšetrenie so zmeraním na hyperkeratózy až otlaky, praskliny najmä na pätách, deformácie prstov (kladivkové prsty), alebo aj celej nohy (Charcotova noha), atrofiu svalov a nezriedka aj ulcerácie
 • jednoduché skríningové neurologické vyšetrenia – vyšetrenie taktilnej citlivosti monofilamentom a vyšetrenie vibračnej citlivosti graduovanou ladičkou a Biothesiometrom
 • vyšetrenie indikátorovou náplasťou (Neuropad)
 • vyšetrenie bolestivej citlivosti pomocou nezahroteného špicatého predmetu na predkoleniach a nohách
 • vyšetrenie ľahkého dotyku pomocou vaty
 • vyšetrenie tepelnej citlivosti pomocou rozlišovania pocitov po priložení skúmaviek naplnených rozdielne teplou vodou
 • komplexné vyšetrenie cievneho systému – skríningové dopple-
 • rovské vyšetrenie indexu členok ramena, duplexné ultrazvukové vyšetrenie
 • vyšetrenie endotelovej dysfunkcie metódou pulznej artériovej tonometrie
 • zhodnotenie rizika diabetickej nohy
 • komplexnú liečbu syndrómu diabetickej nohy

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumná činnosť v oblasti diabetológie a lipidológie sa zameriava hlavne na sledovanie podielu rizikových faktorov diabetického vnútorného prostredia a genotypu vo vzťahu k rozvoju aterosklerózy pri diabete 2. typu. Členovia nášho kolektívu sú riešiteľmi viacerých grantových projektov, ako aj medzinárodných multicentrických štúdií.

V roku 2008 získala IV. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach v rámci konzorcia 7 kliník označenie „Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a mozgového infarktu (CEVA 26220120025)“. Od roku 2009 sme riešiteľmi projektu „Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA 26220120040)“ a prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Európskych štrukturálnych fondov.

Špecifikom a výhodou nášho pracoviska je možnosť priameho prepojenia experimentálneho a klinického výskumu, ktorá umožňuje individualizovať liečbu pacientov.

Pedagogická činnosť

Pedagogické aktivity prebiehajú na pregraduálnej i postgraduálnej úrovni.

IV. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pas teura v Košiciach je akreditovaným pracoviskom pre špecializačné programy diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy a vnútorné lekárstvo.

Veľmi aktívne sa podieľame na vedeckej výchove interných i externých doktorandov v odbore „vnútorné choroby“.

Kontakt

Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Prednosta IV. internej kliniky UJPŠ LF
Rastislavova 43
041 90 Košice

tel.: 055/615 2248
fax: 055/615 2249

Zdroj: časopis Diabetik 5-6/2011