Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Košice – Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.

Oddelenie cievnej chirurgie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a. s., vzniklo 1. 1. 2005 delimitáciou priestorov a personálu z pododdelenia cievnej chirurgie I. Chirurgickej kliniky LF UPJŠ a FNLP v Košiciach. V januári 2007 sa oddelenie pretransformovalo na Kliniku cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s.

Screen Shot 2014-02-25 at 16.00.56

Na klinike sa vykonávajú tieto operácie diabetikov

 • rekonštrukčné výkony na karotickom riečisku
 • rekonštrukčné výkony na horných končatinách
 • rekonštrukčné výkony na dolných končatinách
 • cievne prístupy pre hemodialýzu
 • hybridné výkony – rádiointervencia + operačný zákrok
 • angiochirurgické zákroky v aortoiliackom riečisku
 • operačné výkony na venóznom systéme

Ambulancie sú situované na prízemí v novej budove VÚSCH, a. s., Košice, na Ondavskej ulici č. 8. Prevádzka je nepretržitá, 24 hodín denne. Ambulancie sú vybavené prístrojovou technikou na neinvazívne vyšetrenie arteriálneho a venózneho riečiska – dopplerovským a ultrazvukovým prístrojom. Lôžková časť kliniky cievnej chirurgie sa nachádza na 5. poschodí VÚSCH, a. s. Súčasťou lôžkovej časti sú lôžka JIS vybavené modernou monitorovacou technikou na zabezpečenie intenzívnej pooperačnej starostlivosti. Na JIS sú tiež monitorovaní pacienti preložení z KAIM.

Zameranie pracoviska – chirurgická liečba pacientov s chorobami ciev

Špecializované pracovisko Kliniky cievnej chirurgie je najväčším pracoviskom cievnej chirurgie na východnom Slovensku a druhým najväčším na Slovensku, špecializovaným na chirurgickú liečbu ochorení cievneho systému. Klinika vykonáva chirurgickú liečbu ICHDK. Špecializuje sa na vytvorenie cievneho prístupu pre potreby dlhodobej hemodialýzy zvlášť u pacientov po opakovaných operáciách. Má nadregionálnu pôsobnosť a je referenčným pracoviskom pre Košický kraj.

Pracovisko je akreditované MZ SR v cievnej chirurgii od 12. augusta 2008 a vykonáva pregraduálnu i postgraduálnu edukačnú činnosť v spolupráci s UPJŠ LF.

Príjem chorých

Pacientov s diabetom vyšetrujeme v ambulancii cievnej chirurgie alebo v angiologickej ambulancii. Následne sú objednaní na ultrazvukové vyšetrenie tepien. Pri klaudikačných ťažkostiach alebo pri defektoch na dolných končatinách sú objednaní na angiografiu. Na základe angiografického nálezu pacientov indikujeme na endovaskulárnu liečbu ako PTA, eventuálne PTA so zavedením sentu. Pri najťažších nálezoch pacientov indikujeme na chirurgickú liečbu, ktorá sa vykonáva na klinike cievnej chirurgie. Najčastejšie ide o femoro-popliteálne, femoro-krurálne by-passy, eventuálne popliteo-pedálne by-passy. Výkony v aortálnom riečisku sú v prípade pacientov s diabetom menej časté. Jednou z nových možností, ako zobraziť tepnový systém bez angiografického vyšetrenia, sú vyšetrenia CT-AG alebo MRI-AG, keď možno pacienta indikovať na výko n len na základe týchto vyšetrení. Medzi nové, progresívne možnosti patria hybridné výkony, keď sa súčasne kombinuje chirurgický výkon, najčastejšie femoro-popliteálny by-pass s endovaskulárnym riešením. By-pass preklenie dlhý uzáver na tepne dolnej končatiny a endovaskulárne techniky zlepšia prítok, eventuálne odtok z by-passu, čím sa predĺži jeho priechodnosť a tým sa zlepší i kvalita života pacienta. Po výkone sú pacienti hospitalizovaní na klinike cievnej chirurgie. Následne pacientov dlhodobo sledujeme v našej angiochirurgickej ambulancii.

Personálne obsadenie

Na klinike KCCH pracuje 9 lekárov.

Náplň činnosti pracoviska cievnej chirurgie

Liečba ochorení cievneho systému má veľmi úspešne rozvinutý program rekonštrukčnej cievnej chirurgie, zvlášť pre záchranu ohrozených končatín diabetikov a pri vytváraní komplikovaných cievnych prístupov. Pracovisko pokračuje v tradícii rozvinutého programu liečby pokročilých štádií chronickej venóznej insuficiencie.

V roku 2010 bolo na Klinike cievnej chirurgie VÚSCH, a. s.:

 • hospitalizovaných 892 pacientov
 • počet ambulantných vyšetrení a konzílií 7 180
 • počet operácií 1 236

Výchova a vzdelávanie

 • Lekári z iných zdravotníckych zariadení absolvujú stáž z cievnej chirurgie na Klinike cievnej chirurgie VÚSCH, a. s. (ročne 10 lekárov).
 • Na Klinike cievnej chirurgie sa organizuje predatestačné školenie v rámci plnenia programu špecializačného štúdia cievna chirurgia.
 • V súčasnosti pokračujeme v tradícii Celokrajských výučbových seminárov: (kreditované) – edukujeme chirurgov, angiológov, internistov, všeobecných lekárov a diabetológov.
 • Klinika cievnej chirurgie úzko spolupracuje s diabetológmi a praktickými lekármi pri liečbe cievnych komplikácií pacientov s diabetom. Naše pracovisko sa podieľa na vedeckej výchove interných a externých doktorandov v odbore chirurgia.

Dôraz na kvalitu

Súčasťou cieľov zdravotnej starostlivosti na Klinike cievnej chirurgie je nielen navyšovanie angiochirurgických výkonov v súlade s potrebami pacientov v našom regióne, ale aj neustále skvalitňovanie liečebných postupov, tzn., že nie sú pre nás smerodajné iba kvantitatívne ukazovatele, ale dôraz kladieme hlavne na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, spokojnosť pacientov a uspokojovanie ich potrieb. Všetky rozvojové programy smerujú k implementácii nových medicínskych a ošetrovateľských postupov a k zvyšovaniu odbornej úrovne ľudských zdrojov.

Kontakt

Klinika cievnej chirurgie
UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Ondavská č. 8,
040 11 Košice

Tel.:
Pult sestry 055/789 15 00, 055/789 15 01
Sekretariát: 055/789 15 10

www.vusch.sk

Zdroj: časopis Diabetik 9-10/2011