Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Košice – Human Care s.r.o. , poliklinika Juh, Rastislavova 45

Kontakt

www.diabetolog.com
HUMAN-CARE, s.r.o. Interná a diabetologická ambulancia
diabetolog@gmail.com

 

Doc. MUDr. Viera Doničová Phd.

Doc. MUDr. Viera Doničová Phd.

Pracuje ako internistka a diabetologička v klinickej oblasti. Je autorkou aj spoluautorkou odborných článkov publikovaných v odborných časopisoch, prednáša na podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Je aktívnou členkou a čestnou podpredsedníčkou Zväzu diabetikov mesta Košíc. Ovláda anglický, nemecký, ruský a maďarský jazyk.

 

Vzdelanie a prax

V roku 1989 promovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Do roku 2003 absolvovala prax na I. Internej klinike LF UPJŠ Košice. Vo svojej kandidátskej dizertačnej práci sa venovala oblasti monitorovania krvného tlaku. Ďalšiu prax absolvovala na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ Košice. V roku 2004 obhájila titul docent v odbore Verejné zdravotníctvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2007 zložila špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. V roku 2015 absolvovala štúdium MBA na Central European Management Institute Praha v odbore Zdravotníctvo a management.

V roku 2004 získala cenu Slovenskej diabetologickej spoločnosti a ocenenie Rázusova prednáška, ktorá sa udeľuje najlepším odborníkom v diabetológii. Od roku 2005 pracuje ako členka redakčnej rady a klinického výboru pre americký časopis Diabetes Science and Technology. Pravidelne prednáša na domácich i zahraničných odborných podujatiach. Je vedeckou sekretárkou výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti a čestnou podpredsedníčkou Zväzu diabetikov mesta Košíc.

Má atestácie z odborov vnútorné lekárstvo i diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy. Od roku 2001 sa venuje pacientom v internej diabetologickej a metabolickej ambulancii. Aktívne sa snaží o zavádzanie nových technológií do diabetológie – na Slovensku realizovala prvé glykemické holtre a využíva rôzne telemedicínske systémy, napríklad Humalink, ktorý predpovedá riziko hypoglykémie.

Je autorkou odborných článkov a vedeckých publikácií, ale aj zaujímavých obrázkových edukačných materiálov pre pacientov, napríklad:

  • Desatoro o diabete,
  • 10 mýtov,
  • Mýty o sladení,
  • Vedenie motorového vozidla.

 

Niektoré absolvované kurzy a školenia:

  • Správne využívanie prístrojových technológii a interpretácia ich výsledkov v diabetológii s certifikátom „Certified European Diabetes Technician” (2013, Frankfurt)
  • The next step in continuous Glucose monitoring, making diabetes management decision with sensor glucose informaton (2016, New Orelans)
  • Postgraduálny kurz Európskej diabetologickej spoločnosti (2016, Budapešť)
  • Advanced Technologies and Treatments for diabetes, Masterclass (2017, Rím)
  • Academia develop adult and pediatri, Centre of Refference Copenghagen (2018, Kodaň)

 

Interná a diabetologická ambulancia

Pracovisko poskytuje diagnostiku a liečbu pacientom, ktorí trpia cukrovkou, obezitou či metabolickým syndrómom; zabezpečuje starostlivosť tehotným ženám s diabetom; organizuje a poskytuje špeciálne vzdelávania o zdravej výžive; umožňuje pacientom realizovať kontinuálny monitoring glykémií, ako aj vedenie liečby pacienta na inzulínovej pumpe.

Patrí k členom medzinárodného projektu MED PED, zameraného na liečbu dedičných foriem porúch metabolizmu lipidov. Zúčastňuje sa na zahraničných projektoch a klinickom testovaní liekov a pomôcok pre diabetikov. Od roku 2017 je výučbovým pracoviskom LF UPJŠ v Košiciach a dlhodobo poskytuje možnosť realizácie diplomových a atestačných prác.

Pacientom ponúka individuálny prístup a odborné konzultácie aj mimo pracovných hodín (www.diabetolog.com).

 

Spolupracujúci personál

MUDr. Lucia Gergelyová (lekárka)
MUDr. Martina Gáborová (lekárka)
Adriána Jureková, dipl. s. (zdravotná sestra)
Miriam Medvecká (zdravotná sestra)
Anna Léderová (asistentka)

Zdravotné sestry sú držiteľkami certifikátov v oblasti diabetológie a edukácie pacientov a zároveň sa pravidelne zúčastňujú na vzdelávacích podujatiach doma i v zahraničí.