Pracoviská a špecialisti

Bratislava – Metabol KLINIK, s .r. o., MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PhD.

Metabolické centrum Metabol KLINIK, s. r. o., je situované v centre Bratislavy, na prízemí budovy Slovenskej lekárskej spoločnosti v rámci Medicínskeho centra Retia aj spolu s ďalšími piatimi ambulantnými pracoviskami (praktickí lekári, internisti, imunológ-alergológ) a lekárňou Retia a.s.

Bratislava – Metabol KLINIK, s .r. o., MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PhD.

Od svojho vzniku v roku 2008 (v nadväznosti na predchádzajúce bohaté klinické a manažérske skúsenosti) budujeme Metabol KLINIK, s. r. o., ako metabolické centrum zamerané na prevenciu, diagnostiku, liečbu a komplexný manažment diabetikov 1. a 2. typu, gestačného diabetu, metabolického syndrómu (prediabetických stavov), porúch metabolizmu lipidov a obezity s individualizovanou, komplexnou a nadštandardnou starostlivosťou o svojich pacientov.

Časový manažment

Aby doba čakania na vyšetrenie bola čo najkratšia, kladieme veľký dôraz na časový manažment metabolického centra. Pre náročnejších ponúkame možnosť dohodnúť si prednostný termín vyšetrenia, podľa potreby pacienta aj mimo ordinačných hodín. Prostredníctvom telefonickej alebo mailovej komunikácie je možné objednať si termín, doplniť zásobu liekov a pomôcok, ale najmä konzultovať s lekárom v prípade potreby aj mimo objednaného termínu kontroly. Komunikácia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je možná aj v anglickom jazyku. Výhodou pre pacientov je aj lekáreň v objekte, ktorá má vo svojom sortimente všetko, čo pacienti metabolického centra potrebujú pri každodennej starostlivosti o seba.

Personálne obsadenie metabolického centra tvoria:

  • 1 lekár – špecialista na liečbu diabetes mellitus, porúch látkovej premeny a výživy, špecialista lipidológ (MED PED centrum – centrum zamerané na vyhľadávanie pacientov s familiárnymi formami hypercholesterolémií), certifikovaný špecialista na liečbu obezity (certifikát vystavený Európskou asociáciou pre štúdium obezity – National Fellow of SCOPE)
  • 1 zdravotná diabetologická a edukačná sestra
  • 1 koordinátor klinických štúdií

Technické vybavenie

Okrem štandardného technického vybavenia disponuje centrum vlastným prístrojom na vyšetrovanie glykovaného hemoglobínu (výsledok získame do niekoľkých minút priamo v ambulancii), prístrojom na vyšetrovanie kompletného lipidového spektra (celkový cholesterol, triacylglyceroly, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol) a kyseliny močovej, ako aj prístrojom na vyšetrovanie mikroalbuminúrie v moči. V každodennej praxi využívame certifikovaný EKG prístroj, prístroj na 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku a prístroj na meranie členkovo-brachiálneho indexu (ABI). Venujeme sa aj diagnostike diabetickej nohy (vyšetrenie monofilamentom, graduovanou ladičkou, vyšetrenie indikátorovou náplasťou – Neuropad). Modernou novinkou je aj vykonávanie viacdenného kontinuálneho monitoringu glykémií. Ďalším prístrojom – fungujúcim na princípe bioimpedancie – sme v centre schopní stanoviť svalovú hmotu a množstvo tuku v jednotlivých častiach tela, čím je možné u obéznych pacientov (až 90 % diabetikov 2. typu má nadváhu alebo obezitu) sledovať, ako sa v dôsledku zmien stravovacích a režimových opatrení mení pomer svalovej hmoty a tuku.

Odborná spolupráca

Diabetes mellitus, najmä 2. typu (diabetici 2. typu tvoria 90 % populácie diabetikov), môže prebiehať skryte aj niekoľko rokov a „ticho“ zapríčiňovať rozsiahle poškodenie cievneho systému. Viac ako 50 % diabetikov 2. typu má prítomné komplikácie už v čase diagnózy. Z mikrovaskulárnych komplikácií je najčastejšie prítomné poškodenie obličiek – diabetická nefropatia, poškodenie sietnice – diabetická retinopatia, poškodenie nervových zakončení – periférna (spojená so zvýšeným rizikom netraumatických amputácií dolných končatín) a autonómna diabetická polyneuropatia. Až 60 % diabetikov 2. typu zomiera na makrovaskulárne komplikácie (infarkt myokardu, cievne mozgové príhody).

Cieľom metabolického centra je prevencia týchto komplikácií, preto vzhľadom na vyššie uvedené (prítomnosť komplikácií pri príchode do centra) veľmi úzko spolupracujeme s ďalšími odbornými ambulanciami (nefrologická, oftalmologická, neurologická, cievna, chirurgická, kardiologická, hypertenziologická, endokrinologická). Metabolické centrum má úzke kontakty aj na ďalšie špičkové pracoviská venujúce sa diagnostike monogénových foriem diabetu, výskumu obezity, ako aj diagnostike familiárnej hypercholesterolémie (Endokrinologický ústav SAV, Bratislava). Pri diagnostike porúch lipidového metabolizmu spolupracujeme s II. Internou klinikou FN v Bratislave (Lipoprint), s Národným referenčným centrom pre familiárne hyperlipoproteinémie, ako aj so zahraničnými pracoviskami.

Edukačná činnosť

Na pracovisku vykonávame individuálnu (najčastejšie) alebo skupinovú štruktúrovanú edukáciu pacientov diabetikov, s poruchami metabolizmu lipidov, ako aj obéznych pacientov. V súvislosti s edukáciou pacientov, ako aj v snahe zvýšiť povedomie bežnej slovenskej populácie o rizikách podmieňujúcich vznik takých závažných chronických ochorení, akými diabetes mellitus, poruchy metabolizmu lipidov a obezita bezpochyby sú, publikujeme v rôznych časopisoch, prednášame na podujatiach organizovaných Slovenským zväzom diabetikov, spolupracujeme na tvorbe edukačných materiálov. V rokoch 2009 a 2010 sme v rámci Slovenskej asociácie aterosklerózy zorganizovali dva ročníky stretnutia lekárov špecialistov s pacientmi s familiárnou hypercholesterolémiou. Vo vzdelávaní našich pacientov pomôže v budúcnosti aj momentálne pripravovaná webová stránka metabolického centra Metabol KLINIK.

Vedecko-výskumná, pedagogická a publikačná činnosť

Členovia nášho kolektívu sú národnými koordinátormi a riešiteľmi viacerých slovenských vedecko-výskumných projektov, ako aj medzinárodných multicentrických klinických štúdií vo všetkých fázach klinického skúšania. Pracovisko je aktívne zapojené do pedagogických aktivít na pregraduálnej i postgraduálnej úrovni (predatestačné školenia v rámci plnenia programu špecializačného štúdia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy). Bohatá je aj publikačná a prednášková činnosť pre lekárov (viac ako 100 publikovaných článkov v domácich i zahraničných medicínskych periodikách, 4 kapitoly v domácich monografiách). Vedúca lekárka metabolického centra Metabol KLINIK bola vedeckou sekretárkou Lipidovej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), je vedeckou sekretárkou Obezitologickej sekcie SDS, dlhé roky aktívne pracuje v Slovenskej asociácii aterosklerózy, spočiatku ako vedecká sekretárka, následne do roku 2010 ako prezidentka, je členkou medzinárodnej organizácie R3I (Residual Risk Reduction Iniciative), členkou redakčnej rady časopisu Via Practica, recenzentkou pre časopisy Interná medicína, Via Practica, Bratislavské lekárske listy, editorkou diabetologických a obezitologických supplementov Via Practica, v rokoch 2009 a 2010 bola odborným garantom a koordinátorom projektu AtheroEduc.

Kontakt

MUDr. Ľubormíra Fábryová, PhD. Metabol KLINIK, s. r. o.

Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy Špecializovaná lipidologická ambulancia

MED PED centrum
Cukrová 3
811 08 Bratislava

Tel., fax: +421 2 52 62 07 38
Mail: ambulancia@metabolklinik.sk

www.metabolklinik.sk

Zdroj: časopis Diabetik 11-12/2012

Výživový doplnok s obsahom vitamínov, minerálov a antioxidantov

Glucose Vital 90 tabliet

Glucose Vital 90 tabliet

Výživový doplnok s obsahom vitamínov, minerálov.

Kúpiť

Glucose Vital 30 tabliet

Glucose Vital 30 tabliet

Výživový doplnok s obsahom vitamínov, minerálov.

Kúpiť

Dostupnosť
Glucose Vital je výživový doplnok, ktorý je svojim zložením určený predovšetkým ľuďom so zvýšenou hladinou glukózy v krvi a je dostupný v každej lekárni. V prípade, že produkt v lekárni nemajú skladom, lekárnik vám ho rád objedná a do 24 hodín môžu byť u vás, alebo je možné si ho jednoducho zakúpiť online.

Zloženie a dávkovanie

zobraziť tabuľku zloženia a dávkovanie

Prečítajte si príbalový leták

PDF súbor na stiahnutie

Mohlo by Vás zaujímať

Vitamíny a minerály u diabetika

Vitamíny a minerály sú pre naše telo veľmi dôležité. Cukrovka je totiž ochorenie, ktoré zvyšuje oxidačný stres…

Chcem vedieť viac

Základné informácie o cukrovke

Čo je diabetes? Ako vzniká, čo ho spôsobuje a ktoré typy diabetu rozoznávame? Akú úlohu zohráva v ľudskom tele inzulín?…

Chcem vedieť viac

Komplikácie cukrovky

Dlhodobá ignorácia alebo nesprávna liečba cukrovky môže viesť až k vážnym akútnym či chronickým komplikáciám…

Chcem vedieť viac