Diabetik.sk - Odborné informácie a pomoc diabetikom

Laboratórne výsledky pri diabetologickom vyšetrení

Glykémia je hladina cukru v krvi. Stanovuje sa zo vzorky venóznej (žilovej) alebo kapilárnej krvi (napr. z končeka prsta) v laboratóriu alebo glukomerom. Medzi oboma vyšetreniami môžu byť rozdiely aj 1 mmol/l. Pri meraní glykémie glukomerom môže byť odchýlka medzi meraniami 20 %.

Glykémia sa stanovuje ráno nalačno alebo v rôznom časovom odstupe po požití jedla, obvykle 90 až 120 minút po jedle.

Pre zmenu liečby sa lekár rozhoduje zvyčajne až po nameraní viacerých (3 a viac) zvýšených hodnôt cukru. Liečba sa upravuje aj pri nízkych hodnotách hladiny cukru, pri príznakoch a pocitoch hypoglykémie.

Glykémia nalačno nám ukazuje hodnoty cukru v krvi po 8-hodinovom období bez príjmu potravy. Pri liečenej cukrovke

  • mala by byť nižšia ako 6 mmol/l,
  • hodnoty glykémie nalačno medzi 6 až 7 mmol/l sú uspokojivé,
  • hodnoty nad 8 mmol/l považujeme za neuspokojivé a vyžadujú si zmenu liečby.

Glykémia po jedle, tzv. postprandiálna glykémia (PPG), nám ukazuje, ako sa organizmus diabetika vyrovnal s príjmom jedla:

  • hodnota by mala byť nižšia ako 7,5 mmol/l,
  • hodnoty medzi 7,5 a 9,0 mmol/l sú uspokojivé,
  • hodnoty nad 9,0 mmol/l sú neuspokojivé.

Hodnoty, ktoré pacient nameria v celodennom glykemickom profile, by sa teda mali pohybovať ideálne medzi 4 až 9 mmol/l, bližšie ku 4 mmol/l pred veľkým jedlom (raňajky, obed, večera) a bližšie k 6 mml/l 90 minút po jedle.

Hodnoty medzi 4 až 9 mmol/l v priebehu celých 24 hodín chránia pacienta pred vznikom diabetických komplikácií.

Glykemický profil je stanovenie viacerých meraní glykémie v priebehu dňa.

Veľký glykemický profil (8-bodový profil) je meranie glykémie nalačno, 2 hodiny po raňajkách, pred obedom, 2 hodiny po obede, pred večerou, 2 hodiny po večeri, pred spaním a o 3.00 hod.

Z praktických dôvodov si veľa ráz vystačíme so 4-bodovým glykemickým profilom nalačno, 2 hodiny po raňajkách, 2 hodiny po obede, 2 hodiny po večeri.

Glykozúria je vylučovanie cukru močom. Hranica glykémie, pri ktorej sa začína cukor vylučovať do moču, je od 10 mmol/l.

V tehotenstve je glykozúria nižšia, v pokročilom veku vyššia. Pri dobre liečenej cukrovke sa cukor v moči nevyskytuje. Cukor v moči si môže pacient merať aj sám pomocou testovacích prúžkov.

Zvýšené množstvo cukru v moči svedčí o nedostatočnom liečení ochorenia. Jednorazová prítomnosť cukru v moči 3 – 5 hodín po jedle svedčí o diétnej chybe alebo príjme neprimerane veľkého množstva jedla. V súčasnosti sa uprednostňuje meranie glykémie pomocou glukomera.

Acetón v moči (acetonúria)

Acetón sa za normálnych okolností v moči nenachádza. Jeho prítomnosť svedčí o blížiacej sa alebo o veľmi vážnej akútnej komplikácii cukrovky. Jeho meranie má význam hlavne u diabetikov 1. typu, u ktorých sa vyskytuje v období neuspokojivej kompenzácie alebo ketoacidózy. Vyšetrenie sa odporúča v prípadoch, keď hladina glykémie meraná ambulantne alebo glukomerom presiahne hodnoty 15 mmol/l. Meria sa v moči pomocou špeciálnych prúžkov, podobných ako na meranie glykozúrie. Pozitívny nález acetónu je signálom na rýchle vyhľadanie lekárskej pomoci, najlepšie v diabetologickej ambulancii. Acetón v moči môže byť prítomný v menšom alebo väčšom množstve aj pri dlhotrvajúcom hladovaní alebo vracaní.

Glykovaný (glykozylovaný hemoglobín), tiež HbA1c, nám ukazuje, koľko glukózy sa v uplynulom období 8 – 12 týždňov naviazalo na farbivo červených krviniek – hemoglobín.

Je obrazom priemerných hodnôt glykémie za celé uplynulé obdobie – minimálne mesiac, teda je obrazom kompenzovanosti diabetu. Ak hodnoty glykémie veľmi kolíšu alebo ak máva pacient stavy hypoglykémie, výsledok je skreslený. Vyšetrenie môže spraviť iba špecialista-diabetológ.

Vyšetrenie prebieha jedine pri návšteve diabetologickej ambulancie alebo v zdravotníckom zariadení.

Cieľové hodnoty HbA1c sa stanovujú individuálne. Pri hodnotách nad 7,0 % sa zvyčajne uvažuje o zmene liečby. Pacientom sa odporúča, aby si spočítali, aké dlhé obdobie počas ochorenia mali hodnotu HbA1c pod 7 a aké dlhé obdobie to bolo nad uvedenou hodnotou. Od hodnoty 7 sa vyvíja poškodenie organizmu.

Z lipidových ukazovateľov (krvné tuky) sa vyšetruje hladina celkového, LDL-HDL-cholesterolu a hladina triacylglycerolov

Celkový cholesterol a LDL-cholesterol nám ukazujú mieru rizika aterosklerotických komplikácií (t. j. komplikácií z dôvodu tzv. kôrnatenia tepien), ktoré sú príčinou úmrtí u viac než 60 % pacientov s diabetom 2. typu.

Ide najmä o infarkt srdcového svalu, mozgovú príhodu a uzáver tepien dolných končatín aterosklerotickým procesom.

  • Hodnoty celkového cholesterolu by mali byť pod 4,5 mmol/l, hodnoty LDL-cholesterolu by mali byť pod 2,2 mmol/l
  • hodnoty HDL-cholesterolu (tzv. „dobrého, ochranného cholesterolu“), by nemali klesnúť pod 1,2 mmol/l
  • hodnoty triacylglycerolov by mali byť nižšie než 1,7 mmol/l.  

Hodnoty lipidov sa stanovujú v diabetologickej ambulancii hneď po zistení ochorenia, najmenej raz za rok alebo podľa potreby častejšie, hlavne pri zvýšenej hladine lipidov.

Zníženie celkového plazmatického cholesterolu o 10 % sa následne spája s 25 % redukciou výskytu koronárnej choroby srdca po piatich rokoch a pokles koncentrácie LDL-cholesterolu o 1 mmol/l sprevádza menší výskyt koronárnych príhod o 20 %. Každé zvýšenie HDL o 0,02 mmol/l znižuje úmrtnosť o 2 – 3 %, zvýšenie triacylglycerolov o 1 mmol/l zhoršuje relatívne riziko na 1,32, teda o 30 %.

Kreatinín je vedľajším produktom svalového energetického metabolizmu. Čistí sa obličkami. Stanovenie kreatinínu v moči má význam pri posudzovaní glomerulovej filtrácie a sledovaní priebehu obličkových ochorení. Glomerulárna filtrácia, teda filtrácia plazmy (krvi) obličkami, sa stanovuje výpočtom. V súčasnosti sa používa výpočet MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). Do úvahy sa berie pohlavie,  kreatinín, rasa, telesná hmotnosť a výška.

Albuminúria je prítomnosť bielkoviny albumínu v moči, ktorý sa za normálnych okolností v moči nenachádza. Je to veľmi malá bielkovina. Ak je odpad albumínu do moču menej než 30 mg/deň, nepoukazujte to na žiadne ochorenie. O proteinúrii hovoríme vtedy, ak je odpad albumínu do moču väčší než 300 mg/deň, o mikroalbuminúrii hovoríme, ak je odpad 30 – 300 mg/deň. U pacientov, u ktorých sa vyvíja diabetická nefropatia, stúpa vylučovanie albumínu do moču v pásme mikroalbuminúrie. Mikroalbuminúria je aj ukazovateľ generalizovanej cievnej choroby a často sa spája s cievnymi príhodami a ochorením srdca. Závažnosť poškodenia obličiek sa stanovuje pomerom albumín/kreatinín. U mužov je norma do 2,5 mg/mmol, u žien do 3,5 mg/mmol. Na vyšetrenie nie je potrebné moč zbierať, stačí vzorka prvého alebo druhého ranného moču.

TSH – tyreostimulujúci hormón. Uvoľňovanie hormónu riadiaceho činnosť štítnej žľazy, TSH, má nadradené centrum v mozgu. TSH priamo ovplyvňuje tvorbu hormónu štítnej žľazy. Stanovenie TSH slúži ako vstupné vyšetrenie, ktorým sa zisťuje ochorenie štítnej žľazy. Aj veľmi malé zmeny v koncentrácii hormónu štítnej žľazy spôsobujú významné zmeny v hladine TSH, preto je TSH veľmi citlivým parametrom. Často sa vyšetruje aj pri poruchách metabolizmu tukov.

Parameter

Kompenzácia

výborná

uspokojivá

neuspokojivá

glykémia (mmol/l)
nalačno

4,0 – 6,0

6,0 – 7,0

> 7,0

po 1,5 – 2 hod. po jedle

5,0 – 7,5

7,5 – 9,0

>  9,0

HbA1c (% DCCT) < 6,5

6,5 – 7,5

> 7,5

cholesterol (mmol/l) < 4,5

4,5 – 5,0

> 5,0

LDL-cholesterol < 2,2

2,2 – 3,0

> 3,0

HDL-cholesterol > 1,2

0,9 – 1,2

< 0,9

krvný tlak (mmHg)
systolický

< 130

130 – 140

> 140

index telesnej hmotnosti (BMI)

21 – 25

25 – 27

> 27

mikroalbuminúria
mg/deň

< 30

30 – 00

> 300

 albumín/kreatinín

< 2,5 muži

< 3,5 ženy

2,5 – 35 muži

3,5-35   ženy

> 35

Zdroj: Mokáň, M., Martinka, E., Galajda, P.: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Martin 2008.