Samokontrola glykémie alebo selfmonitoring

Glykémia (koncentrácia cukru v krvi)

Jedným z hlavných cieľov liečby cukrovky je dosiahnuť a udržiavať glykémiu čo najbližšie k normálnym hodnotám v priebehu celého dňa. Kritériá pre tieto ciele sa v ostatných rokoch stále sprísňujú. Pre prognózu pacienta a výskyt komplikácií cukrovky v budúcnosti je veľmi dôležitých prvých 10 rokov liečby. Telo si pamätá, či pacient dodržiaval liečebný režim. Tento jav sa nazýva „glukózová pamäť“. Optimálne hodnoty cukru v krvi spomaľujú zmeny na cievach.

Samokontrola glykémie Vám veľmi pomôže najmä na začiatku ochorenia. Pomocou meraní zistíte, ako jednotlivé typy potravín ovplyvňujú hodnoty cukru v krvi. Budete si vedieť upravovať dávku inzulínu, a tak sa naučíte primerane reagovať na zistené hodnoty.

Súčasná situácia v dostupnosti pomôcok na meranie inzulínu:

1. Glukomer

Jedným z hlavných cieľov liečby cukrovky je dosiahnuť a udržiavať glykémiu čo najbližšie k normálnym hodnotám v priebehu celého dňa. Kritériá pre tieto ciele sa v ostatných rokoch stále sprísňujú. Pre prognózu pacienta a výskyt komplikácií cukrovky v budúcnosti je veľmi dôležitých prvých 10 rokov liečby. Telo si pamätá, či pacient dodržiaval liečebný režim. Tento jav sa nazýva „glukózová pamäť“. Optimálne hodnoty cukru v krvi spomaľujú zmeny na cievach.

Samokontrola glykémie Vám veľmi pomôže najmä na začiatku ochorenia. Pomocou meraní zistíte, ako jednotlivé typy potravín ovplyvňujú hodnoty cukru v krvi. Budete si vedieť upravovať dávku inzulínu, a tak sa naučíte primerane reagovať na zistené hodnoty.

Súčasná situácia v dostupnosti pomôcok na meranie inzulínu:

2. Prúžky

Predpis prúžkov sa riadi opatrením Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa určuje maximálny počet prúžkov, ktoré môže predpísať diabetológ pacientovi. Prúžky si treba dať predpísať v termíne, ktorý Vám určí diabetológ. Nedajú sa predpísať za minulé obdobie. Predpis prúžkov je viazaný na špecialistu, diabetológa. Poukaz platí 1 mesiac.

Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom

Vysvetlivky: Konvenčný režim – podávanie inzulínu raz až dvakrát denne

Intenzifikovaný režim – podávanie inzulínu tri – a viackrát denne

Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom pre:diabetikov liečených intenzifikovaným inzulínovým režimom 75 kusov za mesiac
do 18 rokov veku, 100 kusov za mesiac
nezaopatrené osoby do 25. roku veku, 100 kusov za mesiac
gravidné ženy 100 kusov za mesiac
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom pre:
diabetikov liečených konvenčným inzulínovým režimom,
50 kusov za dva mesiace
perorálnymi antidiabetikami, inkretínovými injekčnými mimetikami a diétou 50 kusov za štyri mesiace

Platnosť limitov si treba overiť na www.health.gov.sk

Ako správne zaobchádzať s prúžkami?

Pred prvým použitím glukomera požiadajte zdravotnú sestru, diabetológa alebo lekárnika, aby Vás poučil, ako správne zaobchádzať s glukomerom a prúžkami.

V súčasnosti sa glukomery zapínajú vložením prúžka do otvoru na to určeného. Glukomer zaznamená čas merania krvi. Niektoré druhy glukomerov majú aplikáciu na internete, ktorá Vám pomôže spracovať namerané hodnoty cukru v krvi. Glukomer noste so sebou na kontroly ku svojmu diabetológovi. Na základe výsledkov z vyšetrenia krvi a výsledkov zo samokontroly Vám lekár upraví liečbu tak, aby ste dosiahli stanovený cieľ úpravy cukrovky.

Správny manažment prúžkov

Na začiatku meraní je potrebné si uvedomiť, na aké množstvo prúžkov máte nárok zo zdravotného poistenia. Predpísaný počet prúžkov si plánovito rozložte na celé obdobie.

Ak si chcete merať glykémiu častejšie, ako sú súčasné možnosti, prúžky si môžete zakúpiť aj bez poukazu. Cena 50 prúžkov je približne 14,50 €. Aj prúžky majú dobu použiteľnosti. Pozrite si ju. Pri niektorých typoch glukomerov je potrebné s novým balením prúžkov vymeniť čip alebo nastaviť kód balenia prúžkov.

Na začiatku ochorenia je vhodné zistiť, ako sa mení glykémia v závislosti od prijatej potravy a telesnej aktivity.

Glykemický profil je stanovenie viacerých meraní glykémie v priebehu dňa.

Veľký glykemický profil (8-bodový) je meranie glykémie nalačno, 2 hodiny po raňajkách, pred obedom, 2 hodiny po obede, pred večerou, 2 hodiny po večeri, pred spaním a o 3.00 hod.

Z praktických dôvodov si veľa ráz vystačíme so 4-bodovým glykemickým profilom nalačno, 2 hodiny po raňajkách, 2 hodiny po obede, 2 hodiny po večeri.

Diabetik s diétou alebo liečený tabletami si meria glykémiu menej často, zvyčajne mu stačia 2 merania za týždeň.

Pacient liečený intenzifikovanou terapiou si meria glykémiu častejšie, najmä na začiatku ochorenia. V prvej fáze sa na základe nameraných hodnôt upravujú dávky inzulínu. Prvý mesiac si pacient zvyčajne meria minimálne 4-bodový profil každý deň, bude teda potrebovať približne 120 prúžkov. Na 2 mesiace má pacient nárok na 150 prúžkov a 10 má ešte v súprave glukomera, teda na prvý mesiac je dostatočne vybavený. Potom nasleduje fáza stabilizácie. Počas nej by pacient mal naplno uplatniť odporúčané zmeny v stravovaní, životospráve a pohybe. Už v tomto období sa prejaví úsilie z minulého obdobia. Pri normalizácii glykémie a poklese telesnej hmotnosti sa môžu dávky inzulínu znižovať.

V období od 2. mesiaca ochorenia zvyčajne býva potreba prúžkov menšia. Odporúča sa meranie glykémie v 4-bodovom profile minimálne 2 dni po sebe a meranie glykémie pri nezvyčajnej životnej situácii, po novom jedle. Potrebný počet prúžkov je 32, teda za 2 mesiace spolu 152 prúžkov. Potrebu na 3. mesiac si zabezpečíte predpisom prúžkov, na ktoré máte nárok.

Pri chorobe sa stav cukrovky rozkolíše. Na chorobu treba reagovať zvyčajne zvýšením dávky inzulínu, čo si vyžaduje zvýšený počet meraní.

Na odber z prsta sa môže okrem jednorazovej ihly alebo lancety použiť aj autolanceta – mechanická ihla s nastaviteľnou hĺbkou vpichu, vďaka ktorej je vpich prakticky nebolestivý; získava sa ňou dostatočne veľká kvapka krvi. Vzhľadom na krvou prenosné ochorenia pri meraní glykémie inej osobe vždy lancetu vymeňte. Takisto aj lancety sú hradené zo zdravotného poistenia.

Lancety do lancetových pier pre intenzifikovaný režim 200 kusov za rok
pre konvenčný režim 100 kusov za rok
pre diabetikov liečených perorálnymi antidiabetikami a diétou 100 kusov za rok

Nastavenie glukomera

Glukomer musí byť nastavený na správne jednotky merania. Na Slovensku je bežne používanou jednotkou glykémie mmol/l. Ak pochádzate z krajiny, kde sa používa jednotka mg/dl, prevod sa robí nasledujúcim spôsobom:

Vzorec pre výpočet mg/dl z mmol/l je: mg/dl = 18 × mmol/l

Vzorec pre výpočet mmol/l z mg/dl je: mmol/l = mg/dl/18.

Skontrolujte, či kód nastavený na glukomere zodpovedá kódu na testovacích prúžkoch.

Ak sa chcete presvedčiť, či glukomer aj testovacie prúžky správne „spolupracujú“, môžete urobiť test s kontrolným roztokom.

Uchovávajte prúžky v originálnom balení na suchom mieste a nikdy ich nedávajte do chladničky ani mrazničky.

Pred odberom krvi si umyte ruky mydlom a dobre ich osušte.

Pred odberom nikdy nepoužívajte dezinfekciu. Môže ovplyvniť presnosť merania.

Dbajte na to, aby ste testovacie prúžky spotrebovali do dátumu exspirácie – dátumu spotreby uvedeného na obale. Nikdy nepoužívajte prúžky po tomto dátume, môžu zapríčiniť nepresnosť výsledkov!

Porovnanie výsledkov nameraných glumerom a v laboratóriu

Ak si chcete skontrolovať presnosť glukomera, jedinou možnosťou je porovnať výsledky na glukomere s výsledkom v laboratóriu. Vykonajte test s kontrolným roztokom, aby ste si overili, či prístroj funguje správne. Je dobré aspoň 8 hodín pred porovnávacím meraním nejesť. Glukomer zoberte so sebou do ambulancie na odber. Dbajte na to, aby vzorky z obidvoch testov (test s glukomerom a laboratórny test) boli odobrané do 5 minút a následne zmerané do 30 minút. Používajte iba čerstvú kapilárnu krv, kvapku krvi odoberte vždy z iného prsta. Presvedčte sa, či laboratórny prístroj je kalibrovaný na obsah glukózy v krvnej plazme. Ak je prístroj kalibrovaný nie na krvnú plazmu, ale na tzv. plnú krv, budú výsledky na glukomere približne o 12 % vyššie. Pri dodržaní odporúčaného postupu by sa výsledky nemali líšiť viac ako 20 %.

Glukomery podávajú rýchle a spoľahlivé výsledky a môžete sa na ne spoľahnúť.

Glukózový senzor

Ak chcete zistiť, aké máte hodnoty glykémie počas dlhšieho obdobia, napríklad počas 7 dní, je možné použiť glukózový senzor. Je určený na 24-hodinové nepretržité monitorovanie glykémie. Desiatky pravidelných meraní počas dňa, ktoré pacient nevníma, nahrádzajú doterajšie bolestivé vpichy do prsta.

Glukózový senzor na nepretržité meranie hodnôt glykémie – tzv. systém CGMS (Continuous Glucose Monitoring System) je nový progresívny nástroj na efektívny manažment diabetu. Trendové grafy získané jeho pomocou pomáhajú pacientovi operatívne reagovať na tendenciu zmien hodnôt glykémie nepretržite počas celých 24 hodín s niekoľkodňovou periódou; po jej uplynutí je potrebná výmena senzora. Systém CGM dokáže diabetika, resp. jeho okolie, hlasným varovným signálom upozorniť na rýchly pokles hladiny glykémie. Tým dáva pacientovi čas na riešenie situácie a umožňuje predísť vzniku akútnej ťažkej hypoglykémie spojenej s bezvedomím. Pacientom používajúcim inzulínové pumpy komunikácia pumpy s glukózovým senzorom dáva možnosť oveľa efektívnejšie nastavovať bazálne dávky inzulínu a zároveň im poskytuje jednoduchšiu voľbu tzv. bolusovej schémy, podľa ktorej je v pumpe definované časové rozloženie bolusovej dávky inzulínu. Pri spojení glukózového senzora s inzulínovou pumpou, vybavenou komunikáciou so senzorom, dokáže pumpa pri prudkom poklese glykémie zastaviť aplikáciu inzulínovej dávky na určitú dobu, čím poskytne organizmu diabetika, ktorému hrozí vznik ťažkej hypoglykémie, čas na autoregulačnú reakcu. Tým sa zabráni vzniku hroziacej hypoglykémie.

Glukózové senzory sú hradené iba vo výnimočných situáciách. Náklady na 7-dňové meranie pre pacienta sú približne 45 €.

GLUKÓZOVÝ SENZOR senzor na kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy z intersticiálnej tekutiny 4 ks počas gravidity diabetičky s DM 1. typu
 4 ks za rok deti vo veku do 15 rokov s DM 1. typu, ktoré používajú inzulínovú pumpu, nie sú dostatočne metabolicky kompenzované a majú HbA1c viac ako 8 % (podľa metodiky DCCT), alebo deti s opakovanými stavmi závažnej hypoglykémie 

Glykozúria (cukor v moči)

Diabetici 2. typu, ktorým poisťovne nehradia glukomer (pacienti s diétou a perorálnymi antidiabetikami, skratka PAD), si môžu doma sami sledovať hladinu cukru v moči. Ide o jednoduché vyšetrenie pomocou testovacieho prúžka určeného na vyšetrenie cukru, prípadne aj ketolátok (acetónu) v moči. Správne liečený diabetik má mať moč na prítomnosť cukru i acetónu negatívny.

Pozitívny nález cukru v moči svedčí o vysokej hladine krvného cukru – vyššej ako 10,0 mmol/l. Pri nízkej, normálnej alebo aj mierne zvýšenej glykémii cukor v moči nezistíme.

Trvalý nález cukru v moči je potrebné vždy konzultovať s lekárom-diabetológom. Aj keď sledovanie hladiny cukru v moči je orientačné, má význam aj z hľadiska motivácie pacienta na lepšie dodržiavanie režimových opatrení a je vhodné najmä pre starších pacientov s cukrovkou 2. typu.

Testovacie prúžky na testovanie moča Testovacie prúžky na stanovenie glukózy  
intenzifikovaný režim dospelých 50 ks na mesiac za mesiac
intenzifikovaný režim  u detí do 18. rokov veku a nezaopatrených  osôb do 25 rokov veku 50 ks na mesiac za mesiac
konvenčný režim 50 ks za dva mesiace
perorálnymi antidiabetikami a diétou 50 kusov za tri mesiace
Testovacie prúžky na stanovenie ketolátok   
intenzifikovaný režim dospelých 50 ks na mesiac za mesiac
intenzifikovaný režim  u detí do 18 rokov veku a nezaopatrených  osôb do 25 rokov veku 50 ks na mesiac za mesiac
konvenčný režim 50 ks za dva mesiace
perorálnymi antidiabetikami a diétou 50 kusov za tri mesiace
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy a iných látok  
intenzifikovaný režim dospelých 50 ks na mesiac za mesiac
intenzifikovaný režim  u detí do 18  rokov veku a nezaopatrených  osôb do 25 rokov veku 50 ks na mesiac za mesiac
konvenčný režim 50 ks za dva mesiace
perorálnymi antidiabetikami a diétou 50 kusov za tri mesiace

Výživový doplnok s obsahom vitamínov, minerálov a antioxidantov

Glucose Vital 90 tabliet

Glucose Vital 90 tabliet

Výživový doplnok s obsahom vitamínov, minerálov.

Kúpiť

Glucose Vital 30 tabliet

Glucose Vital 30 tabliet

Výživový doplnok s obsahom vitamínov, minerálov.

Kúpiť

Dostupnosť
Glucose Vital je výživový doplnok, ktorý je svojim zložením určený predovšetkým ľuďom so zvýšenou hladinou glukózy v krvi a je dostupný v každej lekárni. V prípade, že produkt v lekárni nemajú skladom, lekárnik vám ho rád objedná a do 24 hodín môžu byť u vás, alebo je možné si ho jednoducho zakúpiť online.

Zloženie a dávkovanie

zobraziť tabuľku zloženia a dávkovanie

Prečítajte si príbalový leták

PDF súbor na stiahnutie

Mohlo by Vás zaujímať

Vitamíny a minerály u diabetika

Vitamíny a minerály sú pre naše telo veľmi dôležité. Cukrovka je totiž ochorenie, ktoré zvyšuje oxidačný stres…

Chcem vedieť viac

Základné informácie o cukrovke

Čo je diabetes? Ako vzniká, čo ho spôsobuje a ktoré typy diabetu rozoznávame? Akú úlohu zohráva v ľudskom tele inzulín?…

Chcem vedieť viac

Komplikácie cukrovky

Dlhodobá ignorácia alebo nesprávna liečba cukrovky môže viesť až k vážnym akútnym či chronickým komplikáciám…

Chcem vedieť viac